Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 04/07/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018

Địa điểm thực hiện: CMC Tower, số 11 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.         

Nội dung họp:

       + Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát Công ty;

       + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của công ty mẹ và hợp nhất;

       + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

       + Kế hoạch hoạt động kinh doanh và dự kiến cổ tức năm 2018;

       + Sửa đổi Điều lệ Công ty;

       + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

       + Chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho cán bộ nhân viên;

       + Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;

       + Các nội dung khác (nếu có).  

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.