Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/05/2018

Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Tập đoàn Bảo Việt;

+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính riêng năm 2017 đã được kiểm toán của Tập đoàn Bảo Việt;

+ Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;

+ Tờ trình phê duyệt thù lao năm 2017 và dự kiến mức thù lao năm 2018 cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt;

+ Tờ trình phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2018;

+ Tờ trình phê duyệt Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ  sung lần thứ 9) và Quy chế Quản trị Tập  đoàn Bảo Việt (sửa đổi, bổ sung lần thứ  3);

+ Bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Tập đoàn Bảo Việt nhiệm kỳ 2018 - 2023;
 
+ Các nội dung khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.