Thời gian thực hiện: 30/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2018

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo Giấy mời họp tới cổ đông và thông báo trên website của Công ty http://hanoimilk.com.  

Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.