Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Tầng 9, tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.   

Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2017; kế hoạch hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2018;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017; kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao của Hội  đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017; phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trả  cổ tức năm 2017;

+ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; quy chế quản trị  Công ty theo thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;

+ Thông qua việc đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị  Công ty một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết  định của Đại hội đồng cổ đông;

+ Bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên Công ty;

+ Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2018;

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ  đông thường niên năm 2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.