Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018

Địa điểm thực hiện: Văn phòng CTCP Sơn Đồng Nai. Địa chỉ: Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.     

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2017 và Phương hướng năm 2018;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, quản lý  của Ban điều hành năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán, Tư vấn RSM Việt Nam;

+ Chấp thuận từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2015-2019);

+ Các Văn kiện – Tờ trình quan trọng khác phục vụ cho Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.