Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần SCI E&C – Tầng 3 tháp C, tòa nhà Golden Palace, đường Mễ Trì, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.  

Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017.

+ Thông qua kế hoạch, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát.

+ Trình đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Trình đại hội cổ đông thông qua quyết toán thù  lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017, phê  duyệt dự toán mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

+ Miễn nhiệm và bầu thay thế bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty.

+ Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế quản trị nội bộ, Điều lệ tổ chức và  hoạt động.

+ Đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ  đông trong năm 2018.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.