Thời gian thực hiện: Ngày 24/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ  sở Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia.   

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;

+ Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị  của Công ty;

+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của  Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.