Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 05/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ  sở chính Công ty cổ phần Que hàn điện Việt  Đức (xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, thành phố  Hà Nội).

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018;

+ Thông qua quy chế quản trị Công ty;

+ Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành công ty;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thực hiện một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.