Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.          

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế  hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.