Thời gian thực hiện: 30/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/05/2018

Địa điểm thực hiện: Văn phòng mới của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam – Tầng 2, Tòa nhà CT2, thuộc Tòa nhà Chung cư Dự án  “Tổ hợp thương mại, siêu thị, văn phòng và  nhà ở để bán (Eco – Green City)”, xã  Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.      

Nội dung họp:

+     Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 và tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018;

+     Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2017 và tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

+     Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+     Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+     Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty;

+     Tờ trình phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

+     Tờ trình phê duyệt danh sách các Công ty kiểm soát độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+     Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+     Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

+     Các nội dung khác (nếu có)

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.