Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27 tháng 04 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư  mời họp.

Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

+     Báo cáo tài chính năm 2017 kiểm toán;

+     Báo cáo của HĐQT năm 2017;

+     Báo cáo của BKS;

+     Các vấn đề khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.