Thời gian thực hiện: Ngày 25 tháng 06 năm 2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/06/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị - Số 02 Nguyễn Trãi, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.      

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ năm 2017;

+ Thông qua tờ trình về phương án thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị;

+ Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ  chức và hoạt động Công ty;

+ Thông qua Quy chế Quản trị  Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.