Thời gian thực hiện: 08 giờ 00 phút, thứ sáu ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2018

Địa điểm thực hiện: Số 01 đường Hoàng Văn Thái, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.     

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018 của Công ty;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả họat động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;

+ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

+ Nội dung quy chế nội bộ về quản trị Công ty, sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.