Thời gian thực hiện: Dự kiến 12/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Tại Văn phòng Nhà máy số C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.  

Nội dung họp:

+ Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Quyết định của Đại hội cổ đông năm 2017;

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc tổng kết thực hiện năm 2017, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2017 (đã kiểm toán);

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá tình hình hoạt động của công ty năm 2017 và định hướng phát triển công ty trong thời gian tới;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 (nếu có) và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo danh sách do Ban kiểm soát trình lên;

+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ và điều chỉnh Điều lệ Tổ chức Hoạt động của Công ty cổ phần Merufa theo Thông tư 95 của Bộ Tài chính;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.