Thời gian thực hiện: 11/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Tại Sân gofl Palm Sông Bé, số 77 Đại lộ Bình Dương, Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương.  

Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung.

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017 và phương hướng năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Các tờ trình của HĐQT;
·     Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017, Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018;
·     Chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2017 và Kế hoạch chi trả năm 2018;

+ Tờ trình của Ban Kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2018 và soát xét BCTC bán niên năm 2018;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.