Thời gian thực hiện: 24/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Văn Phòng Công ty –Số 1610 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6, TP.Hồ Chí Minh.   

Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung.

+     Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017.

+     Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2017.

+     Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.

+     Báo cáo tài chính năm 2017

+     Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

+    Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.