Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, Số 5, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.          

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua phương án chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và tỷ lệ cổ tức năm 2017;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Công ty năm 2018;

+ Thông qua việc bầu cử thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.