Thời gian thực hiện: 24/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2018

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ gửi thông báo sau

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám  đốc; Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và  phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.