Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 5, số 277 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2017;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2017 và định hướng năm 2018;

+ Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.