Thời gian thực hiện: Dự kiến 19/05/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/04/2018

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Thắng Lợi (VICTORY), Số: 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3.

Nội dung họp:

Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

Thông qua các tờ trình:

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;

Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017 và thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;

Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty năm 2018;

Tờ trình thông qua việc sửa đổi điều lệ năm 2018;

ờ trình ban hành quy chế quản trị công ty;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.