Công ty cổ phần Everpia EVE (EVE – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 19/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

Địa điểm thực hiện: Chi nhánh Hưng Yên - Công ty cổ phần Everpia, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua chính sách Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập;

+ Nội dung khác (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu