Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty: số nhà 311 đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai..

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018;

+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017 và dự kiến thù lao năm 2018;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.