Thời gian thực hiện: 23/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 6 - Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1. Số 87 phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.   

Nội dung họp: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; thông qua báo cáo tài chính năm 2017; thông qua phân phối lợi nhuận năm 2017; thông qua phương án chia cổ tức năm 2017 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.