Thời gian thực hiện: Ngày 28/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018

Địa điểm thực hiện: Số 4 đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013- 2017, kế hoạch 2018 và định hướng chiến lược nhiệm kỳ 2018 - 2022 của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, nhiệm kỳ 2013 - 2017 và kế hoạch 2018 của Ban điều hành;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua Tờ trình chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018;

+ Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức;

+ Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;

+ Thông qua Tờ trình trích quỹ PT KH&CN;

+ Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

+ Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ;

+ Thông qua tờ trình danh sách, lý lịch TV HĐQT, TV ban KS được đề cử, ứng cử;

+ Thông qua thể lệ bầu cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2022;

+ Thông qua Biên bản  và Nghị quyết Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.