Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26 tháng 04 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018

Địa điểm thực hiện: Trụ sở công ty cổ phần Dược phẩm Hải Phòng, số 71 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng.     

Nội dung họp: Báo cáo kết quả  hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Thông báo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Sửa đổi điều lệ công ty; bổ sung ngành nghề kinh doanh, thông báo chia cổ tức năm 2017, thông qua quy chế nội bộ về quản trị...

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.