Thời gian thực hiện: Tháng 04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Địa điểm thực hiện: Khách sạn TTC Deluxe Tân Bình, số 489 Lý Thường Kiệt, Phường 08, Quận Tân Bình, TP.HCM.       

Nội dung họp:

+     Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+    Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+     Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;

+     Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018;

+     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.