Thời gian thực hiện: 8 giờ ngày 23/04/2018 (thứ hai).

Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa – 11 Lý Thánh Tôn – TP Nha Trang – Tỉnh Khánh Hòa

Nội dung họp:

- Ngoài việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC. Công ty bổ sung nội dung sửa đổi khoản 1 Điều 29 Điều lệ Công ty: Tăng số lượng thành viên HĐQT Công ty từ 5 (năm) thành viên lên 6 (sáu) thành viên.

- Thông qua việc bầu bổ sung 04 (bốn) thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, bầu bổ sung 02 (hai) thành viên độc lập HĐQT.

- Thông qua việc bầu bổ sung 02 (hai) Kiểm soát viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2015 -2020.
Các nội dung khác tại thông báo 99/TB-CNVSD ngày 05/02/2018 của CNVSD không thay đổi.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.