Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 05/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2018

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.

Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT.

+ Báo cáo tình hình SXKD năm 2017, phê chuẩn các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

+ Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2018.

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017.

+ Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2017 và dự kiến thù lao HĐQT, BKS, Thu ký HĐQT năm 2018.

+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần DIC Đồng Tiến.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.