Thời gian thực hiện: Ngày 19/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2018

Địa điểm thực hiện: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 – Tầng 15 tòa nhà Constrexim 8, km 8 đường Nguyễn Trãi, C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nội dung họp:

Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2018;

+ Lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của  Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.