Thời gian thực hiện: Dự kiến 29/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến Phòng 205 nhà A5 Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội     

Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả  hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Thông qua tờ trình:

·     Báo cáo Tài chính năm 2017 đã kiểm toán;

·     Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

·     Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018;

·     Hủy niêm yết mã VNN trên sàn giao dịch chứng khoán Upcom.

+ Các vấn đề khác (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.