Thời gian thực hiện: 20/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.          

Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 và mức chia cổ tức 2018; Bầu bổ sung và miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 – 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông..

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.