Thời gian thực hiện: 8h ngày 29/06/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2018

Địa điểm thực hiện: Công ty CP Thương mại và Dịch vụ lâu đài Ven Sông, số 360D Bến Vân Đồn, P.1, Q.4, Tp.HCM.       

Nội dung họp:

-     Báo cáo hoạt động của HĐQT;

-     Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

-     Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2017 và mức cổ tức năm 2017;

-     Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc đầu tư thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

-     Báo cáo hoạt động của BKS, tờ trình về việc ủy quyền cho TGĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018;

-     Thông qua tờ trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017; tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2018 và kế hoạch dự kiến trả cổ tức năm 2018; tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT, BKS, TGĐ năm 2017 và phương hướng năm 2018;

-     Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại hội, thư mời tham dự, giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự, các mẫu phiếu bầu, phiếu biểu quyết;

-     Và các nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.