Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển GAS Đô thị (PCG - HNX)

Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018

Địa điểm thực hiện: Phòng họp Tòa nhà Viện Dầu khí, số 167 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;

+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch chi trả  năm 2018;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu