Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2018 (Công ty sẽ thông báo cụ thể theo thư mời).

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Cấp nước Vĩnh Long - số 02 Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long.

Nội dung họp:

+ Báo cáo của HĐQT về hoạt động điều hành Công ty năm 2017.

+ Báo cáo của BKS về hoạt  động kiểm soát Công ty năm 2017.

+ Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2017.

+ Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017.

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Thông qua thù lao thành viên HĐQT, BKS, Thư ký  năm 2018.

+ Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ  Công ty.

+ Thông qua Quy chế nội bộ về quan trị  công ty.

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.