Thời gian thực hiện: Dự kiến 28/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai, đồi 117 nhà  máy nước Lào Cai, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai

Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;

+ Thông qua mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát (không chuyên trách) năm 2018; dự kiến mức cổ tức năm 2018; lựa chọn công ty kiểm toán;

+ Và các nội dung khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.