Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 27/4/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại thành phố Hải Phòng.         

Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;

+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và phương án dự kiến năm 2018;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ  chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1;

+ Một số nội dung quan trọng khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.