Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân; Km 9 đường Võ Văn Kiệt – khu 7 – thị trấn Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội

Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2017, thông qua Quy chế Quản trị Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.