Thời gian thực hiện: Dự kiến 08 giờ 30, ngày 22/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2018

Địa điểm thực hiện: Dự kiến Khách sạn Thắng Lợi – Nhà hàng VICTORY, 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM..

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo của Kiểm toán viên về báo cáo tài chính năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017;

+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;

+ Các tờ trình để Đại hội thông qua;

+ Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.