Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 22/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2018

Địa điểm thực hiện: Dự  kiến tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. 

Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

+ Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ Các vấn đề khác theo quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.