Thời gian thực hiện: 8h00 ngày 23/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần 22 – số 763 đường Nguyễn Văn Linh, phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.           

Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế  hoạch năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  năm 2017 và phương hướng năm 2018;

+ Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và  kế hoạch năm 2018;

+ Báo cáo trả thù lao Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 và kế  hoạch năm 2018;

+ Báo cáo nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ  Công ty;

+ Bỏ phiếu thông qua các nội dung đại hội.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.