CXH: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

CXH: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần xe khách Hà Nội 

Mã chứng khoán: CXH 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 11/04/2020

- Địa điểm thực hiện: Gác 2 bến xe Gia Lâm – phường Gia Thuỵ - quận Long Biên – thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch thực hiện năm 2020;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%