CVT: Ngày GDKHQ Thực hiện quyền mua cổ phiếu (1:1)

 

Công ty cổ phần CMC (CVT – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/10/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        04/11/2014

- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu

- Số lượng chứng khoán phát hành: 8.000.000 cổ phiếu

- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 ( 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết:

+ Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có

+ Phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết: Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu), đảm báo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

+ Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phiếu, khi đó cổ đông sẽ được mua số cổ phiếu như sau: (123*1)/1= 123 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày 11/11/2014 đến ngày 01/12/2014.

+ Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).

- Quy định về chứng khoán đặt mua:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 11/11/2014 đến ngày 08/12/2014.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần CMC, địa chỉ: phố Anh Dũng, phường Cát Tiên, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%