CTW: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4/2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo saau trên Website công ty

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2015;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị  về hoạt động năm 2015;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của năm 2015;
+ Báo cáo của Ban điều hành về hoạt  động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Các nội dung khác.

VNIndex

949.51

-1.29 (-0.14%)

 
VNIndex 949.51 -1.29 -0.14%
HNX 137.57 -1.46 -1.06%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%