CTM: Ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên


CTCP đầu tư, xây dựng và khai thác mỏ VINAVICO (CTM- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 8h00 ngày 16/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại tài liệu Đại hội gửi các cổ đông

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013;

+ Thông qua tình hình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 và dự kiến thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%