CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC – HNX)

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC – HNX)


Thời gian thực hiện: 19/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trụ sở văn phòng Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (địa chỉ: khu Hợp Thành, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)

Nội dung họp:  

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán 2020;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2020-2025;

+ Thông qua một số nội dung Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 (Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 23/10/2019, Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT ngày 10/10/2019, Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 26/09/2019, Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 03/09/2019 và các nội dung có liên quan…);

+ Thông qua việc triển khai và hoàn thiện các thủ tục với cơ quan quản lý nhà nước về việc tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh lên mức 49%;

+ Thông qua các nội dung liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty năm 2019;

+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,194.2

6.8 (0.57%)

 
VNIndex 1,194.2 6.8 0.57%
HNX 225.47 3.2 1.42%
UPCOM 77.75 -0.18 -0.23%