CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN – HNX)

CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN – HNX)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2020

Địa điểm thực hiện: 2286 Huỳnh Tấn Phát, Ấp 3 Xã Phú Xuân, Huyện Nhà Bè, TP HCM.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2020 của Ban điều hành;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;

+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020.

VNIndex

995.76

1.57 (0.16%)

 
VNIndex 995.76 1.57 0.16%
HNX 147.58 -0.59 -0.4%
UPCOM 66.69 0.26 0.39%