CTCP Viễn thông Điện tử VINACAP (VTE) Đại chúng chưa niêm yết)

Thời gian thực hiện: 07/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/05/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Vinacap – địa chỉ: Dốc Vân, Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.          

Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

+ Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát.

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị  về:

○ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017, thực hiện phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017;

○ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, kế hoạch đầu tư, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

○ Thay thế và bầu thành viên Hội đồng quản trị bổ sung Công ty nhiệm kỳ III (2017-2022).

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.  

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%