CTCP Vật liệu xây dựng Bưu điện (PCM – UpCoM)

CTCP Vật liệu xây dựng Bưu điện (PCM – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 68.61 -0.41 -0.6%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021