CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO (VIP – HOSE)

CTCP Vận tải xăng dầu VIPCO (VIP – HOSE)


Thời gian thực hiện: 16/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, mục tiêu định hướng và giải pháp năm 2020 của Ban quản lý điều hành;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019;

+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2019;

+ Tờ trình về phương án trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương, thù lao của các thành viên Ban kiểm soát năm 2020;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021