CTCP Thuỷ Điện Vĩnh Sơn -Sông Hinh (VSH – HOSE)

Thời gian thực hiện: 30/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Quy Nhơn, Số 8-10 đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nội dung họp:

1.     Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;

2.     Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm soát;

3.     Kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2017 và kế hoạch kinh doanh tài chính và đầu tư xây dựng năm 2018;

4.     Phân phối lợi nhuận năm 2017; Cổ tức năm 2017 và kế hoạch cổ tức năm 2018;

5.     Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018;

6.      Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018;

7.     Thông qua Tổng mức đầu tư, Tổng dự toán dự án thủy điện Thượng Kon Tum;

8.      Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV Thủy điện Thượng Kon Tum;

9.     Quyết định tái khởi động dự án Vĩnh Sơn 2&3 và thành lập Công ty Cổ phần TĐ Vĩnh Sơn 2&3.

10.     Thông qua dự án cải tạo và nâng cấp Hồ B – Nhà máy Vĩnh Sơn.

11.     Ủy quyền HĐQT đàm phán giá điện và phê duyệt hợp đồng mua bán điện Dự án thủy điện Thượng Kon Tum.

12.     Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

VNIndex

944.5

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 944.5 -1.97 -0.21%
HNX 136.7 -0.43 -0.31%
UPCOM 63.4 -0.18 -0.28%